Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Porządkowy na Studenckiej Pracowni Elektronicznej

UWAGI OGÓLNE:

* W pomieszczeniach i pracowniach mogą jedynie przebywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci odbywający zajęcia.
* Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć.
* Wykonywanie przez studentów jakichkolwiek ćwiczeń w pracowniach bez nadzoru upoważnionego pracownika jest niedopuszczalne.
* W pracowni występują następujące zagrożenia związane z energią elektryczną:
- napięcie dotyku,
- pole elektryczne,
- ładunki elektrostatyczne,
- wysoka temperatura (lutownice).
* Prace w zakresie konserwacji i naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Regulacji Energetyki.


PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

* Przed rozpoczęciem zajęć ze studentami osoby prowadzące zajęcia są obowiązane sprawdzić, czy wszystkie stanowiska pracy, stan techniczny urządzeń oraz instalacji elektrycznej nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia studentów oraz pracowników.
* Prowadzący zajęcia oraz osoba kierująca pracownikami /przełożony/ winien:
- przed dopuszczeniem pracowników i studentów do zajęć w pracowniach specjalistycznych zaznajomić ich z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami szczegółowymi.


ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

* Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych poleceń i wskazówek przełożonych lub prowadzących zajęcia.
* Stanowisko pracy winno zapewnić pracownikom i studentom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.


CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

* Uporządkować stanowisko pracy.
* Sprawdzić, czy urządzenia oraz sprzęt są odpowiednio zabezpieczone np. przed upadkiem, przypadkowym włączeniem.
* Wyłączyć zasilanie elektryczne urządzeń.


UWAGI KOŃCOWE

* W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
* Urządzenia niesprawne powinny być wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
* Każda awaria urządzenia lub instalacji winna być zgłoszona niezwłocznie służbom technicznym.
* W pomieszczeniach, w których prowadzi się prace laboratoryjne nie wolno spożywać posiłków.
* W pomieszczeniach Zakładu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
* Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia powinni mieć zapewniony stały dostęp do środków łączności na wypadek awarii, wybuchu lub pożaru.
* O każdym zaistniałym wypadku przy pracy należy natychmiast powiadomić przełożonego oraz Inspektorat BHP, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.