Widok zawartości stron Widok zawartości stron

U W A G A

Pierwsze zajęcia na Pracowni, odbędą się zgodnie z harmonogramem.
Nie będzie na nich zebrania organizacyjnego.
Proszę przygotować się do zajęć zgodnie z wytycznymi podanymi na niniejszej stronie.
Sprawy organizacyjne oraz obowiązujący harmonogram (nie ten z USOS) znajdziecie Państwo w tym serwisie.

 

 

Pracownia Elektroniczna – Informacje podstawowe

 

Pracownia Elektroniczna mieści się w sali nr F-1-17 (I piętro) i jest pod opieką Zakładu Fizyki Gorącej Materii.banner1

Ćwiczenia wykonywane są na ośmiu stanowiskach wyposażonych w nowoczesne, wysokiej klasy generatory funkcyjne i oscyloskopy cyfrowe.

Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pracowni.

Na zajęciach student powinien mieć do dyspozycji własny pendrive USB sformatowany jako vFAT32, który będzie niezbędny do zapisu i przenoszenia danych cyfrowych z oscyloskopu.


Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i zaliczenie przewidzianych w planie sześciu ćwiczeń (czterech ćwiczeń dla ZMiN).

Ocena końcowa jest średnią z ocen otrzymanych za poszczególne ćwiczenia.


Na ocenę z ćwiczenia składa się ocena z kolokwium wstępnego (teoretycznego przygotowania do ćwiczenia), ocena za wykonanie ćwiczenia oraz ocena ze sprawozdania.

Sprawozdanie powinno być dostarczone prowadzącemu ćwiczenia najpóźniej na następnych zajęciach.
Zależnie od decyzji prowadzącego zajęcia, sprawozdanie może być dostarczane elektronicznie w formie pliku pdf.

W sprawozdaniu należy zamieścić:
• nagłówek zawierający imię i nazwisko studenta, numer i temat ćwiczenia, datę wykonania oraz nazwisko prowadzącego,
• wstęp teoretyczny obejmujący istotne zagadnienia związane z danym ćwiczeniem,
• opis wykonanych zadań, wyniki pomiarów,
• dyskusję wyników i wnioski, w tym porównanie wyników pomiarów z przewidywaniami teoretycznymi oraz jakościową dyskusję błędów.

Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.

Student może być niedopuszczony do wykonywania ćwiczenia jeżeli otrzyma negatywną ocenę z kolokwium wstępnego lub spóźni się na zajęcia. Związana z tym nieobecność traktowana jest jako nieusprawiedliwiona.

Ćwiczenie może zostać niezaliczone jeżeli sprawozdanie nie zostało dostarczone w wymaganym terminie.

Odrabianie jednego brakującego ćwiczenia będzie możliwe pod koniec semestru na dodatkowych zajęciach.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba poświadczona zwolnieniem lekarskim) prowadzący zajęcia może zaliczyć przedmiot przy jednym brakującym ćwiczeniu. Ocena końcowa ulega wówczas obniżeniu, stosownie do średniej liczonej dla sześciu (czterech dla ZMiN) ćwiczeń z zerowym wkładem od ćwiczenia brakującego.


Kierownik Pracowni i koordynator zajęć:
prof. dr hab. Janusz Brzychczyk